YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6447    Tunceli İli, Çemişgezek İlçesinde Tesis Edilecek Tagar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)

—  Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/29)

—  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 5905 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Türkiye'den Linkler

İletişim

© 2023 Tasarım ve Hosting : ReTasarım