DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ

ERZİNCAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

KURULUŞ BELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve kapsam, çalışma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi

MADDE 1– (1) Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip, sığır ırklarını ıslah etmek üzere il düzeyinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri kurulmuştur. Birliğin çalışma bölgesi; İl hudutları dâhilindedir. Birlik 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden hazırlanan 8/4/2011 tarihli 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki görevleri üstlenir.

(2) Birliğin adı; “ERZİNCANİli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği” şeklinde olacaktır.

(3) Birliğin kısaltılmış unvanıEDSYBolacaktır.

(4) Birliğin merkezi bulunduğu il merkezindedir.

Amaç ve kapsam

MADDE 2– (1) Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarakERZİNCANİlinde hayvan yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, yerli ırk gen kaynaklarının korunması, bunların tanımlanması (küpeleme, elektronik çip takma vb.) ile soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, verim kontrollerinin yapılması, suni tohumlama ve biyoteknolojik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışma düzenlenmesi, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile hayvansal üretimin her aşamasında elde edilen ürünlerin pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, üretimin ekonomik olması amacına yönelik çalışma ve araştırmalar yapılması ve/veya yaptırılması, üyelerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde temsiliyle ilgili hususlar ile Merkez Birliği’nin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla hizmet verir.

Çalışma konuları

MADDE 3–(1) Birlikler, yürütecekleri hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Merkez Birliği tarafından planlanan ıslah programlarını uygulamak,

b) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,

c) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer vb. organizasyonları düzenlemek, her türlü eğitim çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı yayın ve yayım ile diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,

ç) Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,

d) Bakanlığın kontrol ve denetiminde, Merkez Birliği’nin belirlediği esaslar doğrultusunda, ön soykütüğü, soy kütüğü ve döl kontrolü faaliyetlerini yürütmek,

e) Madde 4’de anılan üyelerin sahip olduğu hayvanlara suni tohumlama hizmetlerini vermek, ıslah çalışmaları kapsamında yürütülen suni tohumlama ve embriyo transferi için gerekli sperma, ovum, embriyo vb. genetik materyaller ile malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,

f) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,

g) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi materyal, sperma, yumurta, embriyo ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyeti yürütmek için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, tesisleri kurmak ve bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkân veren sistemleri geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

ğ) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak.

h) Üyelerce yetiştirilen hayvanların satışını organize etmek, müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,

ı) Yetiştiricilerin ürettiği ürünler ile damızlıkların değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ile ürün depolama, işleme ve yetiştirme tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek,

i) Yetiştiricilerin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

j) Hayvanlar ve hayvanların ait oldukları işletmeler ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

k) Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak,

l)Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

m) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek. Gerektiğinde bu işler için şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,

n) Islah programının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, Merkez Birliği’nin birliğe tahsis etmiş olduğu sayıda genetik materyali (sperma, ovum, embriyo vb.) temin etmek ve üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak,

o) Islah amaçlı olarak yapacağı genetik materyal (sperma, ovum, embriyo vb.) temininde Merkez Birliği’nin yayınlayacağı talimatlara uymak,

ö) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri (kulak küpesi, elektronik çip, sağım kovası vb.) Merkez Birliği aracılığı ile tedarik etmek, işletmelerde kullanmak ve/veya kullandırmak,

p) Faaliyet gösterdiği alanda üretilen her türlü ürünü yurt içi ve yurt dışında pazarlamak,

r) Faaliyet alanı ile ilgili her konuda üyelerine danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek,

s) Hizmetlerin yürütülmesi maksadıyla hizmet binası, hizmet ofisi ve araç satın almak veya kiralamak,

ş)Asli görevlerini yürütmek üzere teknik ve sağlık personeli çalıştırmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Şekli ve Üyelik İşlemleri

Birlik üyelik şekli

MADDE 4– (1) Birlik üyeleri şunlardır:

a) Asıl Üye:

1) Merkez Birliğinin belirlediği kriterler doğrultusunda asgari sayıda ineğe sahip, düzenli verim kontrolü yapacak imkân ve altyapıya sahip, soykütüğü sistemine dâhil işletmeler.

2) Asıl üyeler, birlik Genel Kurullarına katılan ve oy hakkına sahip üyeleri olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı ve öncelikli olarak yararlanırlar, ödentileri hizmet bedeli (suni tohumlama, sağlık hizmeti, girdi temini, danışmanlık hizmeti vb.), üyelik aidatları ve soykütüğü hizmet bedelidir.

b) Geçici Üye:

1) Merkez Birliği’nin belirlediği kriterleri sağlamayan ancak yeterli sayıda ineğe sahip ve soykütüğüne dâhil olmak isteyen işletmelerdir.

2) Geçici üyeler, Birlik Genel Kurulu’na delege olarak katılamazlar ve seçimlerde oy hakları yoktur. İl Birliği’nin belirlediği kriterler doğrultusunda hizmetlerden faydalanırlar.

c) Aday Üye:

1) Merkez Birliğinin belirlediği kriterler doğrultusunda asgari sayının altında hayvan varlığına sahip işletmeler ile soykütüğüne girmek istemeyen, ön soykütüğü sistemine kayıtlı üye işletmelerdir.

2) Aday üyeler, Birlik Genel Kurulu’na delege olarak katılamazlar ve seçimlerde oy hakları yoktur. Aday üyeler, yalnızca birlikten almış oldukları hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik şartları

MADDE 5– (1) Yetiştirici birliğine asıl üye olma şartları:

a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,

b) Merkez birliği tarafından belirlenen asgari ineğe sahip olmak,

c) Fiilen soykütüğü kayıtları tutmak,

ç) Sahip olduğu sığırlarda düzenli verim kontrollerini yapacak imkân ve altyapıya sahip olmak,

d) Suni tohumlama uygulamasını yapıyor veya yaptırıyor olmak,

e) Döl Kontrolü Projesi’ne katılmayı taahhüt etmek.

(2) Yetiştirici irliğine Geçici Üye olma şartları:

a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,

b) Merkez Birliğinin belirlediği kriterleri sağlamayan ancak yeterli sayıda ineğe sahip olmak,

c) Sahip olduğu sığırlarda suni tohumlama uygulamasını yapıyor veya yaptırıyor olmak,

ç) Fiilen soykütüğü kayıtları tutmak,

d) Sahip olduğu sığırlarda düzenli verim kontrollerini yapacak imkân ve altyapıya sahip olmak.

(3) Yetiştirici Birliğine aday üye olma şartları:

a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,

b) Merkez Birliği’nin belirlediği kriterler doğrultusunda asgari bir baş ineğe sahip olmak.

Üyeliğe kabul

MADDE 6– (1) Birliğe üyeliğin kabulü için,

a) Birlik Kuruluş Belgesi’nde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında kuruluş belgesini imzalayarak; sonradan girişte ise, üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak,

b) Şahıs ve şirket nitelikli tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler, üyelik başvurusunda aşağıdaki belgeleri Birliğe vermek zorundadır.

1) Üyelik başvuru dilekçesi,

2) Taahhütname,

3) Birlik üyelik formu,

4) İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı işletme sığır varlığı listesi

5) Tüzel kişilerde, üyeliğe müsaade eden ve karar veren organların/merciilerin kararlarının onaylı sureti,

6) Birliğin önceden belirleyerek ilan edeceği diğer belgeler. (Bunlar internet sayfasında ve yerel ve ulusal gazetelerden birinde veya ticaret sicil gazetesinde ilan olunur.)

7) Üyelerden istenen gerekli diğer belgeler.

c) Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermek ile yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan yetiştirici; birlik denetleme kurulu aracılığıyla genel kurula başvurabilir. genel kurulun kararı kesindir.

e) Birlik tarafından yapılan incelemede, üyelik şartlarını taşıdığı tespit edilen ve giriş aidatını peşin ödeyen yetiştiriciler üyeliğe kabul edilir. Üyeliği kabul edilmeyenlerin ödediği giriş aidatları iade olunur.

(2)Tarımsal üretici örgütleri birliğe tüzel kişi olarak üye olabilirler.

Birlik üyeliğinin düşmesi

MADDE 7 –(1) Birlik üyesinin birliğe olan üyeliği aşağıdaki durumlarda düşer.

a) Birlik üyeliği ile ilgili şartları kaybetmesi,

b) Ölüm hali.

(2) Üyelikten düşmek, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Hayatta olması halinde kendisi ya da üyenin ölümü durumunda varis veya varisleri birliğe olan borçları iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(3) Üyelikten düşme, birlik yönetim kurulu kararı ile olur. birlik, üyenin kendisine ya da ölen üyenin varis veya varislerine üyelikten düşme durumunu yönetim kurulu karar tarihini müteakip bir ay içerisinde yazılı olarak tebliğ etmekle ve üyelikten düşme işlemini üyelik defterine işlemekle yükümlüdür.

(4) Üyelikten düşme işlemi, genel kurul kararı gerektirmez.

Birlik üyeliğinden çıkma

MADDE 8-(1) Merkez birliği yönetim kurulu ve/veya birlik yönetim kurulunun üyelikten çıkma ile ilgili sınırlama kararı olmaması halinde, üyeler geçerli bir nedene dayalı olarak kendi rızası ile üyelikten çıkabilirler.

(2) Üyelikten çıkma, üyenin dilekçesine istinaden yönetim kurulu kararı ile olur. Üyenin üyelikten çıkması, birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan yetiştirici, Birliğe olan borçlarını, üyelikten ayrılışı içeren dilekçe tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Birlik üyeliğinden çıkmanın sınırlandırılması

MADDE 9-(1) Geçerli bir nedeni olmayan üyeler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce üyelikten çıkmak için başvuru yapamazlar.

(2) Birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi halinde merkez birliği ve/veya birlik yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkma taleplerine sınırlama getirilebilir. Bu sınırlama süresi iki yılı geçemez.

Birlik üyeliğinden çıkarılma

MADDE 10-(1) Aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır;

a) Kanun, yönetmelik ve kuruluş belgesinde yer alan üyelik yükümlülüklerini azami dört ay süre ile yerine getirmemek,

b) Birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunmak,

c) Islah programı kapsamında, şahsına kullanım için tahsis edilmiş olan sperma, ovum, embriyo vb. genetik materyalleri kullanmamak veya kullandırmamak,

ç) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak Birlik veya birlik personellerinin yürütmesi gereken çalışmaları engellemek, birlik tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen işletmesinde çalışılmasına izin vermemek,

d) Birliğe olan vadesi dolmuş hizmet alımı bedeli ve aidat borçlarını dört ay içerisinde yapılacak iki yazılı tebligata rağmen ödememek,

e) Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları birlik talimatı dışında kullanmış olmak,

(2) Üyelikten çıkarılma, birlik yönetim kurulu geçici ihraç kararı şeklinde olup geçici ihraç kararı verilen üyelerin hakları askıya alınır. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır.

(3) Üyeler, yönetim kurulu tarafından alınan geçici ihraç kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, birliğin bulunduğu ildeki adli mercilerde iptal davası açabilirler. Üç ay içerisinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılmayan çıkarılma kararı kesinleşir. Genel kurul kararı gerektirmez.

(4) Çıkarılma kararı gerekçeler ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirileceği gibi üyelik defterine de yazılır.

Üyeliği düşen, üyelikten çıkan ve üyelikten çıkartılan üyelerle hesaplaşma

MADDE 11-(1) Birlik üyeliği düşen, kendi rızası ile üyelikten çıkan yetiştiriciler ile çıkarılma kararına yasal süresi içerisinde itiraz etmeyen üyelikten çıkartılmış yetiştiricilerin genel kurula katılma ve genel kurulda oy kullanma hakkı yoktur.

(2) Birlikle mali hesaplaşmada, birliğin mal varlığından hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Üyelerle hesaplaşma, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir. Üyelikten düşen, çıkan ve çıkarılan yetiştiricilerin üyelik dönemlerine ait zararlarından dolayı oluşan sorumluluğu ortadan kalkmaz.

Tekrar Birliğe üye olma

MADDE 12-(1) İlk defa üyelikten çıkmış olan yetiştiriciler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan, birliğe olan hizmet ve aidat borçlarını ödedikten sonra tekrar üye olabilirler. Birliğe tekrar üye olmada, yeni üyelik kabul şartları aranır.

(2) İki defa üyelikten çıkan veya iki defa üyeliği düşen yetiştiriciler ile birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunma nedeniyle bir kez üyelikten çıkarılan yetiştiriciler 3 yıl süreyle birliğe tekrar üye olamaz.

Birlik üyeliğinin devir edilmesi

MADDE 13-(1) Üyenin ölümü durumunda, ölen üyenin ölümünü müteakip veraset ilamına göre üyeliğin devri yapılabilir. Ölen kişinin üyeliğinin devri için aşağıdaki belgeler istenir;

a) Üyelik devri için başvuru dilekçesi,

b) Veraset ilamı,

c) Birden fazla reşit durumda varisin olması halinde, diğer varislerin işletme ve sığırlar üzerindeki haklarını rıza ile ilgili varise devir ettiklerine dair noter onaylı belge,

ç) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı sığır varlığı listesi,

(2) Ölenin birlik üyeliği, yönetim kurulu kararı ile üyelik defterinde neden belirtilerek düşürülür. Devir alan varise üyelik defterinde yeni üyelik kaydı açılır. İşletme üyeliğini devir alan varisten üyelik giriş aidatı alınmaz.

(3) Asıl üyeler, eş, on sekiz yaşından gün almış ve aynı ikametgâhta bulunan çocuğu veya ebeveynine birlik üyelik devri yapabilir. Üyelik devir işlemi için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Üyenin işletme ve sığırlarla ilgili tüm hak ve ödevlerini eşi, çocuğu veya ebeveynine devir ettiğine dair başvuru dilekçesi (dilekçede devir alan kişinin adı, soyadı ve TC Kimlik numarasının belirtilmesi ve üyenin kendi el yazısı ile imzalanması şartları aranır),

b) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı sığır varlığı listesi

(4)Yönetim kurulu kararı ile üyeliği devreden kişinin üyelikten düşme nedeni belirtilerek üyelik defterine işlenir. Devir alan eşi, on sekiz yaşından gün almış çocuğu veya ebeveyni için devir işlemi belirtilmek suretiyle üyelik defterine yeni üyelik kaydı açılır ve üyelik giriş aidatı alınmaz.

(5) Üyeliğini devir eden kişi, devir ettiği tarihten asgari bir yıldan önce üyeliği tekrar geri devralamaz.

(6) Üyenin sahip olduğu sığırların farklı bir işletme üzerine devri veya kardeşler arası devir işlemi kapsam dışındadır. Bu gibi durumlarda yeni üyelik kabul işlemleri uygulanır.

(7) Üyeliği devir alan kişi, ölen veya devir nedeniyle üyeliği düşen kişinin birliğe olan tüm borç ve sorumluluklarını devir almış sayılır.

(8) Ölen veya devir işleminden dolayı üyeliği düşen kişinin birlik yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyesi olması halinde, yönetim veya denetleme kurulundaki üyeliği de düşer. Devir işlemi, sadece birlik üyeliğini kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelerin Hak ve Ödevleri

Katılım Payı ve Aidatlar

Aidat ödeme şekli

MADDE 14 –(1) Birliğin asıl üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, katılım payları ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.

(2) Geçici üyeler, il birliğinin belirlediği aidatlar ve soykütüğü hizmet bedelini ödemekle yükümlüdürler.

(3) Aday üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidatlar talep edilemez. Yalnızca birlikten almış oldukları hizmetlerin karşılığı bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Soykütüğü hizmet bedeli

MADDE 15 –(1) Birlik, yürüteceği soykütüğü faaliyetleri (veri toplama, kayıt takibi, denetleme, değerlendirme vb.) için üyelerden yıllık soykütüğü hizmet bedeli olarak:

a) Asıl üyelerden ıslah amacı olarak verim yönüne bakılmaksızın yıllık inek başına asgari 50 litre çiğ süt eşdeğeri bir bedel alınır.

b) İlgili yılın soykütüğü hizmet bedelinin parasal değerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu kararı ile il’deki o yılın ocak ayı beher litre karşılığı brüt çiğ süt satış fiyatı esas alınır.

c) Soykütüğü hizmet bedelinin hesaplanmasında sağmal veya kuru dönemde olmasına bakılmaksızın, üyenin sahip olduğu inek sayısının tamamı dikkate alınır.

(2) Geçici üyelerin ödemesi gereken soykütüğü hizmet bedeli asıl üyelerden az olmamak şartıyla birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yıl içinde birliğe üye olan yetiştiriciler, asıl veya geçici üye olarak kabul edildiği aydan sonraki aylar için yıllık soykütüğü hizmet bedelini ödemekle yükümlüdürler.

(4) Yıllık soykütüğü hizmet bedelinin %90’ı İl Birliği’ne, %10’u ise merkez birliği’ne gelir olarak aktarılır.

(5) Yıllık soykütüğü hizmet bedelinin borçlandırma ve tahsilât şekli yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Aidat ve diğer ücretlerin ödeme şekli

MADDE 16 –(1) Üyenin ödemekle yükümlü olduğu aidatlar şunlardır:

a) Giriş aidatı, üyelik işlemi yapılırken peşin olarak ödenir,

b) Üye yıllık aidatın birim fiyat ve tahsilât şekli genel kurul tarafından belirlenir,

c) Diğer ücretlerin tahsilât şekli birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir

Sermaye

MADDE 17 –(1) Birliğin sermayesi değişebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatları birliğin ana sermayesini oluşturur.

(2) Giriş aidatı ve aidat artırımları genel kurul kararı ile tespit olunur.

(3) Bağış ve yardım dışında birliğe ayni sermaye kabul edilemez.

Borç Para Alma, yardım ve bağış kabul etme

MADDE 18 –(1) Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel kurul tarafından belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir.

(2) Birlik, resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.

Bilgi edinme hakkı

MADDE 19-(1) Yönetim kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile denetleme kurulu raporları genel kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.

Sorumluluk

MADDE 20 –(1) Birlik, borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Asıl üyelerin sorumlulukları giriş aidatları kadar olup, bunun dışında birlik borçlarından dolayı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

İflas halinde yükümlülük

MADDE 21 –(1) Birliğin iflası halinde iflas idaresi, asıl üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir.

Üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

Birliğe yeni giren üyelerin sorumlulukları

MADDE 22 –(1) Birliğin mali durumunu bilerek birliğe yeni asıl üye olan yetiştiriciler, üyeliklerinden önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 23 –(1) Birliğin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür.

(2) İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek mutat sırlar hariç, hiçbir üye Birliğin işleyişine ve faaliyetlerine dair sırları öğrenmeye yetkili değildir.

(3) Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır.

(4) Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan birliğe karşı sorumlu olduğu gibi böyle bir üye hakkında birliğin şikâyeti üzerine, bu durumdan herhangi bir zarar doğmasa dahi, gerekli yasal işlemlere başvurulur.

Birliğin dağılmasından sonraki sorumluluk

MADDE 24 –(1) Birliğin dağılması halinde, dağılmanın ticaret siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde birliğin iflasına karar verildiği takdirde, asıl üyeler ek ödemelerle yükümlü değildirler. Kalan mal varlığı merkez birliğine devredilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları

MADDE 25– (1)Birliğin organları şunlardır:

a) Birlik genel kurulu,

b) Birlik yönetim kurulu,

c) Birlik denetleme kurulu.

Birlik Genel Kurulu

MADDE 26 –(1) Birlik genel kurulu birliği meydana getiren asıl üyelerden oluşan en yetkili karar organıdır.

(2) Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinden en az doksan gün önce birliğe asıl üye olan ve birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren üyeler katılabilir.

(3) Asıl üye olarak genel kurula katılan şahıs ve tüzel kişilerin (şirket ve kooperatif) bir oy hakkı vardır. Tüzel kişiler birlik genel kuruluna yalnızca bir temsilci gönderir

(4) Asıl üye olarak genel kurula katılacak tüzel kişi (şirket ve üretici örgütü) temsilcileri, temsil etmeye yetkili olduklarına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Genel Kurulun devredilemeyen görevleri

MADDE 27– (1) Genel kurul aşağıda belirtilen görevleri devir ve/veya terk edemez.

a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,

b) Yönetim kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyelerini gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu seçmek ve hizmetini tamamlayan kurulları ibra etmek veya etmemek,

c) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporlarını ibra veya ret etmek,

ç) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

d) Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,

e) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu ve asıl üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, bunların arasından yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,

f) Gerektiği takdirde yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerinin işlerine son vermek veya azletmek,

g) Kuruluş belgesini Bakanlığın onayını alarak değiştirmek,

ğ) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek,

h) Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini, azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

ı) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,

i) Merkez birliği genel kurulunda birliği temsil için iki kişiden az olmamak üzere asıl üye sayısının 1/25 ile 1/200 arası merkez birliğince belirlenecek oranda asıl temsilci, asıl temsilcinin %50’si kadar yedek temsilci seçmek,

j) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu üyelerine verilecek yolluk ile aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlara uygun olmak üzere huzur hakkı miktarlarını belirlemek,

1) Yönetim kurulu başkanına aylık mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, brüt-net olarak iki asgari ücretten az, beş asgari ücretten fazla olamaz.

2) Yönetim kurulu üyelerine aylık mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, net olarak bir asgari ücretten az, üç asgari ücretten fazla olamaz.

3) Denetleme kurulu üyelerine üç ayda bir gerçekleştirecekleri mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, brüt-net olarak bir asgari ücretten az, iki asgari ücretten fazla olamaz.

4) Tasfiye kurulu üyeleri için belirlenecek ücret, yolluk ve huzur hakkı bedelleri için denetleme kurulu üyeleri esas alınır.

5) Genel kurul, yönetim kurulu başkanına farklı olmak üzere yönetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu üyeleri için ücret ve yolluk bedellerini belirlemekle yükümlüdür.

k) Üyelerin ödemeleri gereken yıllık üyelik aidatı ve üyelik giriş aidatını belirlemek,

l) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve yönetim kurulunun yetkisi dışında olan her konuda karar almak.

Genel Kurulun devredilebilen görevleri

MADDE 28– (1) Genel kurulun devredilebilen görevleri şunlardır:

a) Satın alınacak veya satışı yapılacak gayrimenkul ile ilgili tüm iş ve işlemler için Yönetim kuruluna yetki vermek,

b) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılması ile ilgili tüm iş ve işlemler için yönetim Kuruluna yetki vermek,

c) Karara bağlanan bilanço hesapları, yıllık bütçeler ve yıllık çalışma programlarının uygulanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ç) Üyelerin ve Birliğin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, demirbaşlar ve üretim maddelerinin temin edilmesi, kullanımı, bakımı, depolanması, dağıtımı ve pazarlanması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

d) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan iş programının uygulanması ve karara bağlanan yeni bütçenin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f) Şubeler ile alım ve satım merkezleri açmak için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g) İktisadi bir şirkete ortak olunduğu takdirde Merkez Birliği’ne yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar vermek, bu konudaki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ğ) Personelin kadro ve ücretleri ile yollukların tespit edilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

h) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulunun yetkisi dışında olan konularla ilgili karar vermek ve bu konularla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ı) Birliğin başka bir birlikle işbirliği yapması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

i) Üyelerin müşterek menfaatleri doğrultusunda, amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

j) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyeleri için karara bağlanan huzur hakkı ve yolluklar ile ilgili tüm iş ve işlemlerin takibi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

k) Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek ve bu konudaki işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

l) Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

m) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarını her yılın Aralık ayında belirlemek,

n) Her türlü kiralama konusunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

o) Uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ö) Üyenin menfaatine olacak her konuda tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

p) Üyelerin ödemeleri gereken üyelik giriş aidatı, yıllık aidat ve soykütüğü hizmet bedeli ile hizmet bedellerinin tahsili konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

r) Bakanlık tarafından üyelere verilecek hayvancılık desteklemeleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

Genel Kurul toplantıları

MADDE 29–(1) Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır;

a) Olağan Genel Kurul

b) Olağanüstü Genel Kurul

(2) Birlik asıl üyeleri, birlik Genel Kurulu’na asaleten katılırlar. Katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Asıl üyeler vekâlet veya temsil yoluyla oy kullanamazlar.

Olağan Genel Kurul toplantısı

MADDE 30 –(1) Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Nisan ayının sonuna kadar, asıl üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımı ile öncelikle birlik merkezinde, uygun olmaması halinde üyelere gönderilen taahhütlü çağrı mektuplarında veya elden tebellüğ belgelerinde belgesi sunularak anlaşılır biçimde adresi ve ulaşımı gösterilen, bu yolla tebliğ edilen, ilanlarda yeralan ve üyeler için kolay ulaşılır İl sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır. Genel Kurul’da toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yirmi beş asıl üyeden az olmamak şartıyla çoğunluk aranmaksızın, en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır.

a) Olağan Genel Kurul aşağıdaki şekillerde yapılır;

1) Seçimli Olağan Genel Kurul: Dört yılda bir Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği temsilcilerinin seçimi ile diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu’nun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar en az asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu üye sayısı olan yirmi beş asıl üyeden az olmamak üzere çoğunluk aranmaksızın en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları dört yıllığına seçilir.

2) Mali Olağan Genel Kurul: İki yılda bir gerçekleşen ve tahmini bütçelerin görüşülmesi ve ibrası ile diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu’nun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar en az asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu üye sayısı olan yirmi beş asıl üyeden az olmamak üzere çoğunluk aranmaksızın en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

MADDE 31 –(1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu’nun çoğunluk kararı ile veya birlik üye tam sayısının en az 1/5’inin yazılı müracaatını takiben iki ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantıya çağırılır. Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamaması durumunda en geç bir ay içerisinde Yönetim Kurulu’nun daveti ile çoğunluk aranmaksızın yirmi beş asıl üyeden az olmamak şartıyla ikinci toplantı yapılır.

(2) Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesi durumunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu, birlik genel kurulu’nu resen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleştirir. Belirtilen yollarla Genel Kurulun gerçekleşmemesi halinde Genel Kurul Bakanlık tarafından resen gerçekleştirilir.

Çağırma şekli ve gündem

MADDE 32 –(1) Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını da içeren bir yazı ile birlikte gündemi taahhütlü mektup ile üyelerine gönderir veya imza karşılığı elden ulaştırır. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten on beş gün önce üyelerin en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere gazete ile toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirtilir.

(2) Kuruluş belgesinin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.

(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün evvel valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık Temsilcisi toplantının başlamasından itibaren bir saat içerisinde gelmez ise toplantı katılan üyelerden birinin nezaretinde yapılır.

(4) Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, birliğe kayıtlı toplam asıl üye sayısının en az 1/5’i ile Denetleme Kurulu’nun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce divan başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Gündeme yeni maddelerin ilavesi için toplantıya katılan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır.

Toplantıya başlama

MADDE 33 –(1) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın toplantıda bulunmaması durumunda, toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Genel Kurul’ca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.

(2) Toplantıda asıl üyelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlığının seçimine geçilir.

(3) Divan seçiminde, toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz üyeler arasından veya Merkez Birliği tarafından yetkilendirilmiş temsilciler arasından bir divan başkanı, iki kâtip üye seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir. Divan Başkanlığı’na, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri, mevcut Denetleme Kurulu Üyeleri ve birlik çalışanları seçilemez.

(4) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel Kurul’da ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, ibra maddesi görüşülmüşse; Bakanlık, Merkez Birliği veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul kaldığı yerden yeniden toplanır. Çağrı ile ilgili olarak 32. Madde uygulanır.

Hazır bulunanlar listesi

MADDE 34 –(1) Genel Kurul toplantısına katılan asıl üyeleri gösteren “Hazır Bulunanlar Listesi” düzenlenir. Bu listede asıl üyelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz üyelerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası tüzel kişi üyelerin ünvanları ve vergi kimlik numarası, adres ve imza bölümü yer alır.

(2) Liste toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan üyelere imzalatılır. Listenin Bakanlık Temsilcisi ve Divan Başkanlığı tarafından da imzalanması gereklidir

Karar nisabı

MADDE 35 –(1) Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. İkinci oylamada da eşit çıktığı takdirde madde kabul edilmemiş sayılır. Ancak, Kuruluş belgesi değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3’ü, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4’ü çoğunluğu oluşturur.

(2) Genel Kurul’da verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.

Birliğin asıl üyelerinin hazır bulunması

MADDE 36 –(1) Birliğin bütün asıl üyelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, Genel Kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.

Oy kullanamayacaklar

MADDE 37 –(1) Birlik işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulu’nun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm Denetleme Kurulu üyeleri için geçerli değildir.

(2) Birliğin geçici ve aday üyeleri Genel Kurul’da oy kullanamazlar.

(3) Asıl üyeler, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde oy kullanırlar.

Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Merkez Birliği delegelerinin seçimi

MADDE 38– (1)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Merkez Birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık, birden fazla listede toplanması halinde ise gizli oyla yapılır.

(2) Yönetim Kurulu için yedi asıl üye ve beş yedek üye, Denetleme Kurulu için üç asıl üye ve üç yedek üye ile Merkez Birliği Genel Kurulunda Birliği temsil etmek üzere iki kişiden az olmamak üzere asıl üye sayısının 1/25 ile 1/200 arası Merkez Birliğince belirlenecek oranda asıl temsilci, asıl temsilci sayısının %50’si kadar da yedek temsilci seçilir.

(3) Merkez Birliği temsilcileri, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Kurula katılan asıl üyeler arasından seçilir.

(4) Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar, hazır bulunanlar listesini imza eden üyelere verilir. Üyeler, oylarını tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek seçim sandığına atarlar. Kullanılan oyların katılanlara göre fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan fazla oylar rastgele seçilerek açılmadan, içeriği anlaşılamayacak hale getirilerek iptal edilir. iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

(5) Birden fazla liste seçime girerse gizli oylama yapılır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegeleri kendi kategorilerinde asıl ve yedek olarak değerlendirilir. En çok oy alandan en az oy alana doğru sıralama yapılır.

(6) Genel Kurul’da en çok oy alanlar, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği temsilciliği asil ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar.

(7) Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer.

Genel Kurul toplantısına ait belgelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilmesi

MADDE 39 –(1) Genel Kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Divan başkanı ve kâtipler tarafından imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan üye sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve başlayan Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantısının gerçekleştiği günden itibaren en geç onbeşinci iş günü sonuna kadar aşağıdaki belgeler İl Tarım Müdürlüğü’ne gönderilir veya elden teslim edilir.

a) Toplantıya ilişkin ilanlar ve diğer belgeler,

b) Gündem,

c) Bakanlık temsilcisi ve divan üyeleri tarafından imzalanmış genel kurul tutanağı,

ç) Bakanlık temsilcisi ve divan üyeleri tarafından imzalanmış hazirun cetveli,

d) Genel Kurula sunulan mali tablolar, faaliyet ve denetim raporları ve diğer belgeler.

(2) Aynı belgelerin birer nüshası Merkez Birliği’ne de gönderilir.

Kararların bozulması

MADDE 40– (1) Yönetmeliğe, kuruluş belgesi hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla aşağıda belirtilen kimseler Genel Kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. Bu kimseler;

a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler,

b) Yönetim Kurulu,

c) Kararların yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu kurulların üyelerinden her biri.

(2) Ayrıca Genel Kurul kararları aleyhine davanın açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Yönetim Kurulu

MADDE 41-(1) Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Kuruluş Belgesi hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten organdır.

Yönetim Kurulu üye sayısı ve üyelik şartları

MADDE 42 –(1) Birlik Yönetim Kurulu, dört yıl için Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından seçilen, yedi asıl üye ile beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Denetleme Kurulu üyesi olamaz.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin görev süresi, önceki Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi kadardır.

(3) Asıl üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği de düşer.

(4) Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır.

(5) Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanma ve Devletin aleyhine işlenen suçlardan affa uğrasalar dahi mahkûm olmamak,

c) Kısıt altında bulunmamak,

ç) 18 yaşından küçük olmamak,

d) En az ilkokul ve/veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

e) Birlik personeli olmamak,

f) 5996 sayılı kanun kapsamında kurulan başka bir birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak şartları aranır.

(6) Üyelik şartları Denetleme Kurulu tarafından araştırılır. Yönetim Kurulu üyeliği için belirtilen şartların aksi şartları taşıdığı halde seçilenler ile seçilme yeterliliklerini sonradan kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulu tarafından son verilir.

(7) Genel Kurul’da en çok oy alanlar Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar. Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer.

(8) Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu, birbirini izleyen üç mutat toplantıda, toplantı karar nisabı için gereken sayısı olan dört üyenin altına düşmesi halinde, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu’nun kalan üyeleri tarafından yedek listeden yeteri kadar üye çağırılır. Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üye veya üyeleri istifa etmiş sayılır.

(9) İl Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, başka bir sivil toplum örgütünde başkan ya da birlik bünyesinde çalışan personel ya da kamu görevlisi olamaz.

(10) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu üyelerinin birbirleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî akrabalıkları olamaz.

(11) Yönetim kurulu başkanı 2 dönemden sonra değişir. İstifa ederse veya düşürülürse de 2 dönem seçilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu iş bölümü ve çalışma şekli

MADDE 43 –(1) Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve kuruluş belgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır.

(2) Birlik Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer ve diğerleri üye olarak görev yapar. Başkan ve bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere en az iki kişi, Birliği ticaret siciline tescil ettirmek üzere temsile yetkili kılınır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulu’nun yapacağı toplantı tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek olağan dışı toplantılara ilişkin karar alınır.

(3) Birlik Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu değişikliği ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir ay içinde yerine getirilir.

(4) Yönetim Kurulu kararları dört üyeden az olmamak üzere çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu takdirde görüşme konusunda Başkanın oyu belirleyici olur.

(5) Toplantı ve karar nisabı en az dört üyedir. Yönetim Kurulu’nda üyeler vekâleten oy kullanamazlar.

(6) Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

(7) Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Alınan karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.

(8) Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.

(9) Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre aleyhinde tazminat davası açılabilir.

(10) Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı takdirde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri seçilir.

(11) Boşalan bir Yönetim Kurulu üyesinin yerine geçecek yedek üye yok ise Yönetim Kurulu birlik üyeleri arasından birini Yönetim Kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar.

(12) Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır. Seçilen Yönetim Kurulu’nun görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurul sonucu seçilen yeni Yönetim Kurulu’na görevi devredene kadar devam eder.

Yönetim Kurulu’nun görevleri

MADDE 44–(1) Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır;

a) Birlik Yönetim Kurulu Yasa, Yönetmelik ve kuruluş belgesinde belirtilen görevleri yürütmekle görevlidir. Bu amaçla ayda bir defa mutat toplantı yapar, ancak gerek duyulması halinde toplantı sayısı arttırılabilir,

b) Birlik bütçesini hazırlamak, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütmek,

c) Soykütüğü, Önsoykütüğü, ıslah faaliyetleri ve verim kontrollerini Merkez Birliği’nin yayınlayacağı mevzuatlar doğrultusunda yaptırmak ve takip etmek,

ç) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve çalışmalarını rapor halinde Genel Kurul’a sunmak,

d) Gerektiğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,

e) Genel Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuç hakkında Genel Kurul’a bilgi vermek,

f) Yetiştirici eğitimlerinin yapılmasını, seminerler düzenlenmesini ve yetiştirme, bakım, besleme, sürü idaresi ve benzeri konularda yayın ve yayım yapılmasını sağlamak,

g) En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine duyurmak,

ğ) Hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje hazırlama konusunda yardımcı olmak,

h) Üyelerine kredi sağlamaya yardımcı olmak,

ı) Merkez Birliği tarafından hazırlanan personel yönetmeliğine uygun olarak personelin tayin, atama ve özlük işlerini yürütmek,

i) Asli görevleri yürütmek üzere teknik ve sağlık personeli çalıştırmak,

j) Merkez Birliği’nin hazırlamış olduğu talimatları da dikkate alarak mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları mevzuata göre yapmak,

k) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, bu amaçla ürün depolama ve işleme tesislerini kurmak, işletmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak,

l) Potansiyeli olan merkezlerde birlik şubesi kurulması konusunu inceleyerek uygun görülenlerin kurulmasını Genel Kurul’a teklif etmek,

m) Birlik Teknik İşler Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,

n) Kanunlara aykırı olarak alınan Genel Kurul kararları aleyhine iptal davası açmak,

o) Genel Kurul tarafından uygulanmasına karar verilen Bakanlıkça desteklenecek yatırım projelerini hazırlatarak Merkez Birliği aracılığı ile Bakanlığın onayına sunmak,

ö) Birliğin aczi halinde Genel Kurulu toplantıya davet ederek gerekli mercilere haber vermek,

p) Eski Yönetim Kurulu üyeleri ile birlik memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerini ilgili mercilere haber vermek,

r) Denetim amacı ile Bakanlığın, Denetleme Kurulu’nun, Merkez Birliğinin veya bağımsız denetleme organının talebi halinde, birliğe ait her türlü defter ve belgeleri vermek,

s) Her türlü sigorta hizmetlerini yürütür veya yürütülmesine yardımcı olmak,

ş) Merkez Birliği tarafından ıslah programı kapsamında sağlanacak genetik materyallerin (sperma, embriyo, ovum vb.) ve girdilerin üyelere ait sığırlarda kullanılmasını sağlamak,

t) Yürütmekte olduğu ıslah programı ile ilgili her türlü resmi belgeyi düzenlemek veya düzenletmek,

u) Üye bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlamak ve takip etmek,

ü) Madde 3 (1) fıkrası kapsamında yer alan Birliğin çalışma konuları ile ilgili tüm iş ve işlemler ile ilgili düzenlemeler yapmak, uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak,

v) Üyelerin ödemekle yükümlü olduğu giriş aidatı, yıllık aidatlar ve soykütüğü hizmet bedeli ile hizmet bedellerini tahsil etmek veya tahsil edilmesini sağlamak, Merkez Birliği’ne karşı olan taahhütlerini yerine getirmek,

y) Bakanlık tarafından üyelere verilecek hayvancılık desteklemeleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

Yönetim Kurulunun sorumlulukları

MADDE 45(1) İbra edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar hiçbir kurula seçilemez.

(2) Görevini yapmadıkları anlaşılan Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim Kurulu aleyhindeki davalar Denetleme Kurulunca açılır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Genel Kurul’un kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve birlik memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim Kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur.

(4) Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar.

Birliğin aczi halinde yapılacak işler

MADDE 46 –(1) Birliğin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, Yönetim Kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler.

(2) Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda adı geçen ara bilançosu birlik mevcudunun borçlarını karşılayamayacağını belirtiyorsa, Yönetim Kurulu, birlik Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

(3) Genel Kurul mevcut sermayesi yetmeyen birliğin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla birliğin iflasını isteme kararlarından birisini vererek ilgili makamlara müracaat eder.

(4) Birliğin son bilançosunda varlığının yarısı birlik borçlarını karşılamıyorsa, durum Yönetim Kurulunca Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve mahkemeye bildirilerek Genel Kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulu’nun yapacağı inceleme sonucu birliğin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde Yönetim Kurulu veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılması ertelenebilir. Bu takdirde Yönetim Kurulu, birliğin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi birlik varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır.

Denetleme kurulu

MADDE 47–(1) Denetleme Kurulu, Genel Kurul namına birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler.

(2) İbra edilmeyen Denetleme Kurulu üyeleri tekrar hiçbir kurula seçilemez.

Denetleme kurulu’nun seçimi

MADDE 48 –(1) Birlik Denetleme Kurulu, dört yıl için Genel Kurul tarafından birlik asıl üyelerinden seçilen üç asıl üye ile üç yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de Yönetim Kurulu üyelerinde bulunması gereken şartlar aranır. Denetleme Kurulu üyeleri, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

(2) Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî akrabalıkları olanlar Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemezler.

(3) Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar tekrar Denetleme Kurulu üyeliğine getirilemezler.

(4) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Denetleme Kurulu üyeliğine seçilenler, önceki Denetleme Kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Denetleme Kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiç biri kurullarda görev alamaz.

Denetleme kurulu üyelerinin sorumluluğu

MADDE 49– (1) Asıl üyeler, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Kuruluş Belgesi ile kendilerine yüklenilen görevleri hiç yapmamaları veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar.

Denetleme kurulunda bir üyeliğin açılması ve çekilme

MADDE 50– (1) Denetleme Kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi ve mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde diğer üyeler Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunamazsa Genel Kurul toplantıya çağırılmadan Denetleme Kurulu tarafından bir asıl, bir yedek üye çağrılır.

(2) Denetleme Kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toptan çekilme halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini otuz gün içinde seçer.

İnceleme yükümlülüğü

MADDE 51– (1) Denetleme Kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

(2) Yönetim Kurulu bu maksatla Denetleme Kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir. Onların istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.

(3) Üyeler gerekli gördükleri hususlarda Denetleme Kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

Çalışma düzeni ve görevleri

MADDE 52– (1) Denetleme Kurulu üyeleri, üç ay ara ile yılda dört defa toplanarak birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve bu raporları “Denetim Kurulu Raporları” dosyasında muhafaza eder. Ayrıca aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirir.

(2) Denetleme Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul toplantısından önce bilançoyu, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlar. Denetleme Kurulu üyeleri, bu raporda, Yönetim Kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtir.

(4) Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri, birliğin iş ve muamelelerini kontrol etmektir. Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapmak zorundadır;

a) Birliğin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için Yönetim Kurulu’na rapor sunmak, Yönetim Kurulu gereğini yapmadığında Merkez Birliği’ne bildirmek,

b) Bilançonun, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ve muhasebe esaslarına göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak,

c) Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti Yönetim Kurulu’na bildirmek,

ç) Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek,

d) Birlik üyeleri ve kendileri ile birlik yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları Genel Kurul gündemine aldırmak ve Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırmaması durumunda olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

e) Üyelerin Genel Kurul toplantılarına katılmaları için kuruluş belgesinde belirtilen gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

f) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Genel Kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak.

(5) Denetleme Kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri Genel Kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetleme Kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için Genel Kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar.

(6) Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Denetleme Kurulu üyeleri için de geçerlidir. Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar, tekrar Denetleme Kurulu üyeliğine getirilemez.

(7) Genel Kurul tarafından Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verilebilir.

Toplantı ve raporlar

MADDE 53– (1) Denetleme Kurulu üyeleri çalışma raporlarıyla benzer tekliflerini Genel Kurula sunmaya mecburdurlar.

(2) Denetleme Kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun, Yönetmelik veya Kuruluş Belgesi’ne aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde Genel Kurula haber vermekle yükümlüdürler.

(3) Denetleme Kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadırlar. Genel Kurul toplantısında “Denetleme Kurulu Raporu” okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.

Sorumlu Müdür

MADDE 54– (1) Hayvancılık ve idari konularda asgari beş yıl deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Ziraat Fakültesi (Zootekni bölümü) veya Veteriner Fakültesi mezunu ve birlik personeli olması tercih nedenidir. Sorumlu Müdür aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür;

a) İdari ve Mali İşler, Teknik İşler, Sağlık işleri ve ihdas edilen diğer Şube Müdürlüklerini yönetmek,

b) İhtiyaç halinde birlikle kurulmuş bulunan birlik şubeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Çalışmalar konusunda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur,

ç) Merkez Birliği tarafından yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde verilen görevleri yürütür.

(2) Birlik Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde şube müdürlüklerini birleştirebilir ve/veya Sorumlu Müdür’ün uhdesine verebilir.

(3) Kuruluş belgesinin ilgili Yönetmeliğinin yürürlük tarihinden önce Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen Sorumlu Müdür atamaları, atama koşulları kapsamı dışındadır.

Teknik İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 55 –(1) Ziraat Fakültesi (Zootekni bölümü) mezunu, hayvancılık konusunda asgari beş yıl saha deneyimi olan birlik personelleri arasından yönetim kurulu tarafından Şube Müdürü atanır.

(2) Teknik İşler Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür;

a) Teknik İşler Şube Müdürlüğü ülkenin hayvancılık politikasına paralel olarak verilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla birlik organlarınca verilen kararları uygulamak,

b) Ülke hayvancılığı ve birlik üyelerinin menfaatleri çerçevesinde, Bakanlık ve Merkez Birliği tarafından yayınlanan mevzuatlara uygun olarak tabii ve suni tohumlama, embriyo transferi gibi tekniklerin uygulanmasını sağlamak,

c) Sperma, embriyo vb. materyallerin temininin planlaması ve dağıtımı, ıslah edilmiş ırkın muhafazasını temin etmek,

ç) Irk ıslahı faaliyetleri ile ıslah edilmiş ırkların muhafazası ve takibi için soykütüğü, önsoykütüğü faaliyetlerini yürütmek,

d) Merkez Birliği tarafından belirlenen ıslah programlarını yürütmek,

e) Merkez Birliğince yayınlanan talimatlar doğrultusunda teknik faaliyetlerin ve görevli teknik personelin çalışmalarını denetlemek,

f) Personel ve yetiştiricilerin teknik alanda mesleki eğitim çalışmalarını yürütmek.

(3) Gerektiğinde Şube Müdürlüğü altında konu bazında birimler kurulabilir.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

MADDE 56 –(1) Veteriner Fakültesi mezunu, hayvancılık konusunda asgari beş yıl saha deneyimi olan birlik personelleri arasından yönetim kurulu tarafından sağlık işleri şube müdürü atanır.

(2) Sağlık İşleri Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür;

a) Bakanlığın ve Merkez Birliği’nin talimatı ve programları doğrultusunda hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

b) Yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıklar ile ilgili koruyucu hekimlik hizmetlerini vermek,

c) Personel ve yetiştiricilerin sağlık alanında mesleki eğitim çalışmalarını yürütmek,

(3) Gerektiğinde Şube Müdürlüğü altında konu bazında birimler kurulabilir.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 57 –(1) Dört yıllık fakülte mezunu, idari ve mali konularda asgari beş yıl deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) İdari ve Mali İşler Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür;

a) Birliğin personel, idari ve mali işlerini yürütmek,

b) Damızlık hayvanlar için düzenlenecek sergi, panayır, fuarlarda dereceye girenlere ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

c) Borsa ve benzeri konularla ilgili çalışmaları yürütmek,

ç) Birliğin hayvan alımı ve nakliye işlerini yürütmek,

d) Genel Kurulun laboratuar, istasyon ve suni tohumlama durakları kurulmasına karar vermesi halinde, bunların inşasını ve faaliyete geçirilmesini sağlamak,

e) Soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı damızlıkların yurt içi ve yurt dışı alış ve satışlarında yetiştiricilere yardımcı olmak,

f) Birliğin bütçe tasarısını hazırlamak,

g) İdari ve mali konulardaki görevleri Merkez Birliği’nin yayınlayacağı talimatlar kapsamında yürütmek.

(3) Gerektiğinde Şube Müdürlüğü altında konu bazında birimler kurulabilir.

Yeni şube müdürlüğü açma

MADDE 58 –(1) Gerek görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu yeni şube müdürlükleri ihdas edebilir.

Dışarıya karşı temsil ve imza yetkisi

MADDE 59 –(1) Yönetim Kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde temsil yetkisini ilgili Sorumlu Müdüre devredebilir. Ancak, birliği idari ve mali konularda taahhüt altına koyabilecek işlerde Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte sorumlu müdür veya imza yetkisine haiz üyelerden birinin imzası şarttır.

(2) Yönetim Kurulu, birliği temsil ve borç altına sokan işler dışında, Şube Müdürlerine ikinci derecede imza yetkisi verebilir. Şube müdürlerine verilen yetkiler Yönetim Kurulu tarafından açıkça belirlenerek ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

(3) Birliği temsile yetkili kılınan kimselerin birlik adına işlemlerinde, imzalarını ancak birliğin unvanı altına koydukları durumlarda bu taahhüt birliği bağlar. Aksi durumda bu taahhütler birliği bağlamaz.

Tescil

MADDE 60 –(1) Yönetim Kurulu düzenlenecek ilk toplantıda imza yetkileri hakkında bir sirküler yaparak, bunu notere onaylattıktan sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birliğin Dağılması, Dağılma Sebepleri Ve Tasfiye İşlemleri

MADDE 61– (1) Birlik aşağıdaki sebeplerden dolayı dağılır:

a) Genel Kurulun bu yönde karar alması durumunda,

b) İflasın açılması durumunda,

c) Üye sayısının yirmi beşin altına düşmesi; birlik organlarının kurulamaması ve birliğin çalışma konusu dışına çıkması,

ç) Süresi içinde üst üste iki Olağan Genel Kurulu yapmaması halinde,

d) Birliğin, Bakanlık ve Merkez Birliği tarafından yapılan yazılı uyarı tarihinden itibaren bir yıl süre ile amaca uygun faaliyetleri yürütmemesi veya yürütememesi halinde,

e) Birliğin, Merkez Birliği’ne olan üyeliğinin düşmesi halinde, üyeliğinin düştüğü tarihten itibaren azami iki yılsonuna kadar tekrar Merkez Birliğine üye olmaması veya olamaması halinde,

f) Kuruluş Genel Kurulunu yaptığı halde, Merkez Birliğine azami iki yılsonuna kadar üye olmaması veya olamaması halinde,

Tasfiye Kurulu’nun atanması

MADDE 62 –(1) Genel Kurul tarafından Tasfiye Kurulu seçilemediği takdirde, tasfiye işlemlerini Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu tasfiye memurlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye Kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

Tasfiye edilecek mal varlığının paylaştırılması

MADDE 63 –(1) Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar Merkez Birliği’ne devredilir.

Birlik unvanına tasfiye halinde ibaresi ekleme

MADDE 64 –(1) Tasfiye haline giren birlik; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını – Tasfiye Halinde – ibaresini eklemek suretiyle kullanmaya devam eder.

Tasfiye Kurulunun azli

MADDE 65 –(1) Genel Kurul kararı ile atanmış olan Tasfiye Kurulu veya bu görevi yapan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir.

(2) Üyelerden birinin itirazı ve bu itirazın Merkez Birliğince haklı bulunması durumunda aynı azil ve görevlendirme işlemi uygulanır. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir.

Aktifleri satma yetkisi

MADDE 66 –(1) Genel Kurul aksine karar vermedikçe, Tasfiye Kurulu birliğin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilir. Aktiflerin toptan satılabilmesi için Genel Kurulun kararı gereklidir. Bu karar, Genel Kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Tasfiye işleri, ilk envanter ve bilanço

MADDE 67 –(1) Tasfiye Kurulu göreve başlar başlamaz birliğin tasfiyesinin başlangıcındaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve Genel Kurulun onayına sunar. Tasfiye halinde Genel Kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.

(2) Tasfiye Kurulu, birlik yönetim kurulu ve denetleme kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler. Bu düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinden katılmayanları beklemek zorunda değildir.

(3) Tasfiye Kurulu, gerek görürse birlik mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, Tasfiye Kurulunun huzurunda birlik Yönetim Kurulu tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra Tasfiye Kurulu dağılma halinde bulunan birliğin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyarlar.

Alacaklıları davet ve koruma

MADDE 68 –(1) Alacaklı oldukları, birlik defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgâhları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Ticaret Sicil Gazetesinde ilan suretiyle birliğin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar.

(2) Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Birliğin henüz vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçların karşılığı olan para birliğin kurulu olduğu ilde bulunan notere verilir.

Defterlerin saklanması

MADDE 69 –(1) Tasfiyenin sonucunda evrak ve defterler on yıl saklanmak üzere birliğin kurulu olduğu İl’de bulunan notere verilir.

Birlik Unvanının Ticaret Sicilinden Çıkarılması

MADDE 70 –(1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması Tasfiye Kurulu tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir.

Tasfiye Kurulunun sorumluluğu

MADDE 71 –(1) Tasfiye Kurulu üyeleri tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Birlik Mali İşler

Mali hükümler ve usul

MADDE 72 –(1) Birlik, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belirlenmesi halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tutulması istenen defterleri kullanır, bilanço esasına göre yasal muhasebe defterlerini tutar, tek düzen hesap planını kullanır, çalışma ve iş prensiplerini buna uygun olarak düzenler.

Hesap yılı

MADDE 73 –(1) Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir.

Defter tutma yükümlülüğü

MADDE 74 –(1) Birlik, birliğin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla birliğin işlerinin nitelik ve önemini gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Karar Defteri ve Üye Defteri vb.) tutmaya mecburdur.

Tasdik ettirme ve beyanname verme yükümlülüğü

MADDE 75 –(1) Defterler Yönetim Kurulu tarafından kullanılmaya başlanılmadan önce birliğin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir. Cari yılda kullanılan yasal muhasebe defterlerinin takip eden yılda da kullanılması öngörüldüğünde veya Kanunda tanımlanmış diğer hallerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri saklıdır.

(2) Birlik, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sahife sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce Ticaret Sicil Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek birliğe geri verir.

Birlik gelirleri

MADDE 76– (1) Birliğin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır;

a) Genel Kurulca tespit edilen üyelik giriş aidatı, üye yıllık aidatı ve soykütüğü hizmet bedeli gelirleri,

b) Ürün bedeli olarak alınacak soykütüğü hizmet bedelinin %90’ı birliğe, %10’u Merkez Birliğine gelir olarak aktarılır.

c) Yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirler. Bunlar:

1) İşletme ve hayvan tanımlama hizmeti (küpeleme, çip takma, işletme plakalama vb.) gelirleri,

2) Verim kontrolleri,

3) Soykütüğüne kayıt,

4) Yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler,

5) Borsa ve benzerlerden elde edilecek gelirler,

6) Yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak komisyon,

7) Suni tohumlama, embriyo transferi gibi hizmetlerden sağlanan gelirler,

8) Sigortalama hizmetlerinden sağlanan gelirler,

9) Sergi ve fuar organizasyonlarından sağlanan gelirler,

10) Faaliyet alanı ile ilgili yürütülen diğer tüm hizmetlerin karşılığı sağlanan gelirler.

d) Tasdik ücreti,

e) Yurt içi ve yurt dışı bağışlar ve yardımlar,

f) Danışmanlık, eğitim, yayın, yayım, tanıtım ve reklam gelirleri,

g) Proje hazırlama hizmeti karşılığı elde edilen gelirler,

ğ) Damızlık sığır, sperma, ovum, embriyo, süt vb. faaliyet alanı ile ilgili her türlü ürün satışından elde edilen gelirler,

h) İthal edilen ve ıslah faaliyetlerinde kullanılacak her türlü genetik materyalin kayıt sistemine kaydedilmesinden sağlanan gelirler,

ı) Üretimle ilgili her türlü girdinin temininden sağlanan gelirler,

i) Yetiştiricilerin ihtiyaçları doğrultusunda alet ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları vb üretim girdilerinin satışından sağlanan gelirler,

j) Diğer gelirler.

Birliğin hesapları ve gelir gider farklarının dağıtılması

MADDE 77 –(1) Birliğin müspet gelir-gider farkı üyelerinin giriş aidatı, bağışlar ve yardımlar haricinde diğer birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu kısım aşağıdaki nispetler üzerinden bölünür.

a)% 15 Yedek akçe,

b)% 5 Merkez Birliği yardım payı,

c)% 10 Sosyal hizmetler payı,

ç)% 5 Kefalet payı,

d)% 60 Yatırım ve geliştirme payı,

e)%5 Fevkalade yedek akçe için ayrılır.

(2) Müspet gelir-gider farkından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, üyelerine sermaye üzerinden kazançta verilemez. Ayrıca, yedek akçeler birliğin çalışma anında veya dağılmasında üyelere dağıtılmaz, birlik münhasıran üyelerine iş yapar.

(3) Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya sağlanacak bağış ve yardımlarla kapatılır.

Yatırım ve geliştirme payı

MADDE 78 –(1) Yatırım ve Geliştirme Payı üretim, araştırma ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Bu paya Merkez Birliği iştirak eder. Merkez Birliği, birliğin üretim, araştırma, ürünlerin işlenmesi, ürünlerin depolanması ve pazarlama konularında yatırım yapıyor ise, Genel Kurul kararı ile bu pay kısmen veya tamamen Merkez Birliği’ne devir edilir.

Merkez birliği yardım payı

MADDE 79 –(1) Bu paya ayrılan miktar en geç her yılın Nisan ayı sonuna kadar Merkez Birliğine ait banka hesabına yatırılır.

Sosyal hizmetler payı

MADDE 80 –(1) Sosyal Hizmetler Payı, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla, birlik çalışanları için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.

Kefalet payı

MADDE 81 –(1) Kefalet payı birlik kanalıyla üyelerine temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir. Kefalet payı;

a) Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu yardım ve bağışlardan,

b) Birliğin müspet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payından oluşur.

(2) Birlik, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Birliğin vermiş olduğu kefaletlerden bir zarar doğmuş ise; bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karşılanmasına çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek şartı ile kefalet payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir.

Yedek akçe ve fevkalade yedek akçenin kullanılması ve Yedek akçelerin dağıtılması

MADDE 82 –(1) Yedek akçeler üyelere dağıtılmayıp bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın kapatılmasında kullanılır.

(2) Birliğin dağılmasına karar verildiği takdirde; yedek akçeler Birliğin zararlarının kapatılmasında kullanılır. Artan miktar Merkez Birliği’ne gönderilir.

Devletçe yapılacak katkılar ve katkıların ödeme şekli

MADDE 83 –(1) Birlik, Bakanlık tarafından teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda yapılacak ayni ve nakdi desteklerden faydalanabilir.

(2) Bakanlığa yıllık bütçelerden ayrılan ödeneklerden merkez birlikleri kanalıyla birlikler de yararlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yaptırımlar

MADDE 84 –(1) Birliğin belirlediği teknik ve sağlık ile ilgili kurallara ve diğer uygulamalara aykırı davranan üyeler Kuruluş Belgesinde belirtildiği şekilde üyelikten çıkarılır.

(2) Kayıt defterleri, sertifikalar ve soykütüğünün diğer belgeleri resmi belgelerdir. Herhangi bir kişi bu belgeleri çalar, değiştirir, taklit eder veya amacı dışında kullanırsa gerekli yasal işlemlere başvurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 85 –Birlikler hakkında; bu kuruluş belgesi 11/06/2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 08/04/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Hüküm bulunmayan hallerde ve vergi mevzuatı açısından 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı “Kooperatifler Kanunu” uygulanır

Uyuşmazlık

MADDE 86 –(1) Üyeler ile birlik arasındaki uyuşmazlık merkez birliği aracılığıyla, üçüncü şahıslarla birlik arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise karar mercilerince çözümlendirilir.

Birliğin kuruluş yasal dayanağı

MADDE 87 –(1) Yetiştirici Birliklerinin Kuruluşu, 13/6/2010 tarih ve 27610 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bu Kanunu’na istinaden 8/4/2011 tarih 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe” göre düzenlenmiştir.

(2) Kuruluş belgesinde belirtilmeyen hususlar ile çelişen hükümlerde yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Denetim

MADDE 88 –(1) Birlikler, 5996 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, birliklerin idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu veya Kontrolörler vasıtasıyla yerine getirir. Bakanlıkla ortak yürütülen projeler kapsamında teknik denetimler Bakanlığın ilgili birimlerince yapılır. Birlikler bu denetimler esnasında kendilerinden istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

(2) Ayrıca; Merkez Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulu, birliklerin denetimlerini bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilirler.

(3) Merkez birliği üyesi olan birlikleri denetleyebilir.

Vergi mevzuatı ve hüküm bulunmayan haller

MADDE 89 –(1) Birlik, birlik kuruluş belgesinde hüküm bulunmayan haller ile her türlü vergi ve harç muafiyeti konusunda, mevzuatı açısından 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki ilgili hükümler uygulanır.

Birliğin kurucu üyeleri

Kurucu üyelerin unvanları, birliği temsile yetkili kişilerin adı soyadı ve imzası, taahhüt edilen sermaye ile yüklenilen üyelik payı aşağıdadır.Peşin ödenen paraların tutarı …………….TL’ dir.

SIRA NOÜYENİN ÜNVANIÜYENİN ADI VE SOYADIÜYELİK PAYIİMZASI
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Birliğin işlerinin tescili ve ilanı ile kuruluş genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucu üyeler arasından seçilen geçici yönetim kurulu;

1-Başkan: YAŞAR FARUK GÜNAY

2-Başkan Yardımcısı: Mehmet KAR

3-Muhasip Üye: Mehmet Hanifi YÜRÜMEZ

4-Yönetim Kurulu Üyesi: MAHMUT BAŞAR

5-Yönetim Kurulu Üyesi: ABİDİN SERKAN YAYLA

6-Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan TEZİK

7-Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan AKDAĞ

Türkiye'den Linkler

İletişim

© 2023 Tasarım ve Hosting : ReTasarım